(Деревянный человек)

1  ; Урда дүрбэн хүн ябаа: нэгэниин модошо, нэгэниин шэршэ, нэгэниин мяха уруулааша, нэгэниин ами уруулааша.

Модошо хүниин гансаараа урда ябана. Модоор хүү хэшхэбэ. Түүнэй* һүүлдэ шэршэ хүн ябаад:

— Ай, эндэ модошо ябаахиим, модоор хүү хээхиим, бай, би энээни шэрдэжэ орхихомни, — гээд шэрдэжэрхибэ. Түүни һүүлдэ мяха уруулааша хүн ябаад ла;

— Ой, эндэ модощэ шэршэ хоёр ябаад, нэгэниин модоор хүү хээхиим, нэгэниин шэрдээхиим, бай, би энээндэ мяха, яһа уруулашхамни*. — гээд мяха, яһа уруулашхиба. Түүнэй һүүлдэ ами уруулааша хүн ябаад:

2   — Ай, эндэ минии нүхэд ябаахиим, нэгэниин модоор хуу хээ-хиим, нэгэниин шэрдээхиим, нэгэниин мяха, яһа уруулаахиим, бай, 6и ами энээндэ уруулашха һам, — гээд ами уруулба ха.

Тиихэдэнь тэрэ модой хуниин хүнэй харшагүй һайхан басаган болобо. Тэрээнээ абаад, тэрэ хүн саашаа ябана ха. Байрадаа хүрэбэ. Байрадаа ошоходонь, нөхөһиин баран байрадаа байба.

— Энээни хаанаһаа иимэ һайхан басага асараабши? — гэжэ hурана.

— Энээни хүн модоор хэжэрхиһэн байгаа, тэрээни би ами уруулаад асарбаб, — гэнэ.

3   — Би анхан урда ябаад, модоор хүү хэжэрхёо һом, энэ тиихэдээ минии болхымхиим.

Түүни һүүлдэ ябаһан шэршэ хэлэнэ:

— Би шэрдээ һэм, энэ минии болхымхиим, — гэбэ. Түүни һүүлдэ ябаһан мяхэ уруулааша хэлэнэ:

— Би мяха, яһа уруулаа һам, энэ минии болхымхиим, — гэбэ.

Түүнэй һүүмэ:

— Би ами уруулаа һам, минии болхо, — гэжэ ами оруулааша* хэлэнэ.

Тиигээд дүрбүүлэн буляалдаба.

4   — Минии модоор хээгүй хада энэ хүн xaaнahaa гархым, минии болхо, — гэнэ ха модошо хүн.

Шэршэ хэлэнэ ха:

— Минии шэрдээгүй хадя хаанаһаа һайхан болхым, минии болхо, — гэнэ,

Мяха, яһа оруулааша хэлзнэ:

— Минии мяха, яһа оруулаагүй хада яагаад энэш хүн болхым, би абахамни, — гэбэ.

Ами оруулааша хэлэнэ:

5   – Минии ами оруулаагүй хада юун болхо һом, минии болхо зэргэтэй, — гэбэ.

Дүрбүүлэн буляалдажа эахадаа гаража ядахадаа, олон ами-тани суглуулжа, сүүд хэхэ болобо. Олон зон сүүд хэхэдээ:

— Урда ябаад модоор хэһэн хуниин эсэгэнь болоо. Түүни хойно ябаад шэрдэһэниин нүхэрынь болоо. Түүни хойно ябаад липса, яһа оруулһаииин эхэнь болоо. Түүни хойно ябаад ами оруулһаниин докторонъ* болоо. Шэрдэһэн хүндээ үгэгты. Та бу буляалдагты, — гэбэ ха.

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика