Вопрос - ответ
Планируете ли вы выпуск новых печатных книжек на бурятском языке?
Да, в нашей редакции готовятся к публикации несколько новых интересных книг для самых маленьких. Следите за нашими новостями.
Поздравляю такой милый, чудесный, познавательный сайт! Любви читателей, роста аудитории, славы и признания! :)
Спасибо за поддержку!
Я знаю сказку, которой нет на вашем сайте. Можно ли ее добавить?
Здравствуйте! Да, конечно можно! Пришлите нам текст сказки (желательно с переводом). И мы обязательно добавим ее на сайт.
Задайте ваш вопрос
(Три загадки)
1.
Аха дүү хоёр байгаа һэн ха урдань. Тиигээд ахань үгытэй, дүүнь баян. Дүүнь ахадаа үнеэгээ һаалгаа юм ха. Нэгэ хэды болоод үнеэгээ абахам гэжэ хаанда заажа ошобо, сүүдлэхэм гэжэ. Хаанда ошоходонь хаан хэлэбэ ха:

2. — Гурбан юумы тааһан хүнтнай тэрэ үнеэгээ абаха,— гээд иимэ юумэ хэлэбэ:
Дэлхэй дээрэ юун зөөлэн бэ?
Юун тарган бэ?
Юун хурдан бэ?
Баяниинь иигэжэ хэлэбэ:
— Манай оро дэбисхэрнай зөөлэн. һамгантайгаа инаг юумабди. Манай гахай тарган, манай зээрдэ морин хурдан.

3. Иимэ харюу үгэһэн байна. Ахань хадаа ехэ бэрхэ, ухаатай басагатай байгаа ха.
Басагандаа ерээд хэлэбэ эсэгэнь:
— Хаанай гурбан юумые таагаа хадаа, үнеэгээ абаха юм,— гээд ехэл бодолгото болшоод ло байна.
— Ямар тиимэ гурбан юумэ бии юм бэ? — гэжэ һураба басаганиинь.
— Хаанай гурбан таабари иимэ юм, иигэжэ асууба:
Дэлхэйн зөөлэн юум?
Тарган юум?
Хурдан юум? — гэжэ. Эдэни тааха ёһотойбди.
— Юундэ иимэ бодолгото болообта? Арга олдонол бэзэ,— гэжэ басаганиинь эсэгэдээ хэлэбэ.— Бүхы юумэнһээ үргэһэн зөөлэн, дэлхэй тарган, нюдэн хурдан,— гэнэ басаганиинь.

4. Хаандаа ошожо хэлэхэдэнь, тэрэнь иигэжэ хэлэбэ:
— Үнеэгээ абаха болоолштаа. Үнеэгээ абахаяа ерэхэдээ, басаганшни харгыгаар бү ерэг, харгүйшгүйгөөр бү ерэг, ябагаарш бү ерэг, нюсэгөөрш бү ерэг, хубсаһатайш бү ерэг. Тиигэбэл хадаа үнеэгээ абахаш,— гэбэ эсэгэдэнь.
Басагандаа ерээд лэ эсэгэнь хэлэбэ:
— Шамайемни хаан харгыгаар, харгүйшгүйгөөр бү ерэг, морёоршье, ябагааршье бү ерэг, нюсэгөөршье, хубсаһатайшье бү ерэг,— гэжэ захяа һэн.— Энэ хайшан гэхэ хүмши? — гэжэ эсэгэнь ехэ һанаата болоод байна.
— Баабай, тэрээндэ һанаагаа бү зобогты. Бараг юумэ тэрэтнай. Нэгэл арга олдонол бэзэ,— гэжэ хэлэнэ басаганиинь.

5. Тиигээд тэрэ ухаатай басаганиинь загаһанай хашарһаар бэеэ оройгоод, ямаа унаад, харгын далан мүшхүүлээд, ямаагаараа ошоо ха хаандаа. Ошоод, ямаанай хоёр урда хүлынь боһогын досоо тээнь оруулаад, газаа тээнь хойто хүлынь байлгаад:
— Хаан баабай, би ерээб! — гэжэ ооголходонь, хаан гарша хараа юм ааб даа.
Тиигээд лэ тэрэ хаан тэрэ бэрхэ ухаатай басагаар һамга хэжэ, жаргажа һууһан юм гэлсэдэгэл даа.
Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика