(Змея и муравьи)

Нэгэтэ шоргоолжон yha pyy унаад, шэнгэжэ эхилбэ. Хашхархыень дуулаһан нугаһан ерэжэ, эрье дээрэ гаргаа һэн.

Тэрээнһээ хойшо нилээд саг үнгэрөө.

Нугаһан уурхайгаа заһажа, үндэгэеэ дараха гэжэ һууба.

Энэ үедэ хомхой хорото могой дахажа ороо бэлэй. Уурхайһаа тэрэ халташье холодохоёо айна. Ожорһон доогуур иамнажа оруулна. Эрьедэшье гараад үзэнэ. Яахаяашье ядахадаа, уһан дээрэ ошожо һууба. Могой һэмээхэн шунгаад, һабарыень орёохоёо һанаба.

Сошоһондоо нугаһан ниидээд туршаба. Хүндэ могойгоо даажа ядахадаа, эрье дээрэ унашоо һэн ха.

Һалахаяа байтарынь, тэрэниие шоргоолжон обёороод, нүхэдөө дуудаба.

Хэдэн мянган шоргоолжод бутаһаа гаража ерээд, могойдо аһашоо бэлэй. Нугаһаяашье алдаһан могой:

— Шоргоолжод, намайе табиит даа, би таанарта һаалта хэнэгүй ха юмбиб,— гэбэ.

— Ямар һаймши! Нугаһан теэд шамда һаалта хээ юм аал?

Иигэжэ могой үхэлөө олоһон бай га а. Хорогүй һайн амитадта добтолходо иимэл даа.

28 Октября 2019
«Сказку странствий» и «Вишневый сад» посмотрят известные театральные критики
«Сказку странствий» и «Вишневый сад» посмотрят известные театральные критики

28 Октября 2019
Буряад Уласай Хүүхэлдэйн «Yльгэр» театр Россин хэмжээнэй ехэ түсэлнүүдтэ хабаадана
Буряад Уласай Хүүхэлдэйн «Yльгэр» театр Россин хэмжээнэй ехэ түсэлнүүдтэ хабаадана

28 Октября 2019
Арадай театрнууд Буряад Уласаар гастрольдо гараба.
Арадай театрнууд Буряад Уласаар гастрольдо гараба.

28 Октября 2019
Билигма Ринчинова «Онегин» гэжэ оперно премидэ хүртэхэ хабаадагшадай богони списокто оробо
Билигма Ринчинова «Онегин» гэжэ оперно премидэ хүртэхэ хабаадагшадай богони списокто оробо

Расскажи мне сказку
Бурятская народная сказка «Семьдесят языков» - читает заместитель руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике Ирина Владимировна Смоляк
Бурятская народная сказка «Паренек Булот-Хурэ и его конь Бурул-Цохур» - читает лауреат Государственной премии Республики Бурятия, режиссер-постановщик Олег Юмов
Национальные костюмы

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия