Улаан-Үдэдэ Ород драмын театр: декабристнуудай сагһаа мүнөө үе хүрэтэр \ Русский драмтеатр в Улан-Удэ: от декабристов до современной цифровой эпохи
Улаан-Үдэдэ Ород драмын театр: декабристнуудай сагһаа мүнөө үе хүрэтэр \ Русский драмтеатр в Улан-Удэ: от декабристов до современной цифровой эпохи

Буряад Уласай ниислэл хотодо Гүрэнэй ород драмын театрай эхин 1928 оной декабриин 22 гэжэ тоологдодог. Тиихэдэ, театр байгуулгын эхиндэ Уласхоорондын тамирай Улаан талмайе идхалга хэжэ бүхэсоюзна гастрольдо ябаһан Москвагай Эмхидхэлэй нүүдэл театр ерэһэн юм. Тэрэ Дээдэ-Үдэ ерэжэ, декабриин 22-то А. Файкогой «Человек с портфелем» гэhэн түрүүшын зүжэг Буряад Уласта табиһан байна.

Дээдэ-Үдэдэ театр нээхын тула ехэ удаан ажал ябуулагдаһан юм. Энэ хэрэгтэ сүлэлгэдэ байһан декабристнууд ехэ үүргэ дүүргээ. Тэдэ ород соёлой ба гэгээрэл болбосоролой дэлгэрүүлэгшэд болоо. Илангаяа, Николай Бестужев ехэ хубитаяа оруулаа, тиимэһээ 1991 ондо театр тэрэнэй нэрээр нэрлэгдээ. Тэрэ урда сагай ород театрай репертуар соо түргэн хүдэлдэг багахан маягай – водевиль, интермедия, скетч, хатарай-спортивна этюд ба үзэгдэлнүүд ородог бэлэй. Энэ театрай ажаябуулга ганса зүжэг табилгаар дүүрэдэг бэшэ, харин студи нээһэн байна. Тэрэнь 1931 ондо Уран һайханай техникум боложо, мэргэжэлтэдые һургажа эхилээ. Эндэ манай суута буряад ендэрэй мэргэжэлтэд Ч.Генинов, Ж.Пагбаин, Н.Гендунова, Н.Балдано, В.Халматов, П.Николаев, У.Болдонова, Ю.Шангина һуража гараа.

Түймэртэ театрай байшан шатажа, энэ нүүдэл театрайхид Москва хотоёо бусаһан байна. 1932 ондо Дээдэ-Үдэ Александр Миронский ерэжэ,  хотын театрай ажабайдалда эдэбхитэйгээр орожо,1934 ондо Москва ба Ленинград хотоһоо театрта шэнэ зүжэгшэдые урижа, режиссёр Милославскын хүтэлбэрилгэ доро шэнэ ород труппа эмхидхэжэ шадаа. 1936 ондо түрүүшын хаһа нээгдээ. Театрай репертуар совет драматурги бүрилдүүлдэг бэлэй. 1941-1943 онуудта Улаан-Үдэдэ СССР-эй арадай зүжэгшэн А. Г. Крамовай хүтэлбэри доро Харьковһаа нүүжэ гараһан театр ажаллажа байгаа. 1948 оной майн 28-да Ород драмын театрай ба эдир харагшадай театрай бүлэгүүд нэгэдээ.

1972 ондо февралиин 6-да Ленинэй гудамжаар театрай байшан соо түймэр боложо, декорацинуудынь, хубсаһануудынь, ендэрынь шатаа. Ехэ хохидолдо ороошье һаа, актёрнуудай бүлгэм  нүүдэл байдалда ажалаа  үргэлжэлүүлээ.1974 ондо Терешковагай гудамжаар Зүүн-Сибириин Соёлой ба Уран һайханай академиин  байшанда ороо. Энэ үедэ театр гастрольдо Буряад нютагаараа, гүрэнэйнгөө хотонуудаар, Украинын, Белоруссин, Хакас  Уласаар, Монгол ороноор гастрольнуудта эдэбхитэйгээр ябажа байгаа.

2000 ондо «Дружба» кинотеатрай байшан Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрта дамжуулха шиидхэбэри гараа. 2002 ондо техническэ проект бэлэн боложо, 2006 ондо хуушан байшан задалагдажа эхилээ. 2007 оной майн 6-да барилга эхилжэ, 2009 оной зунай сагта театр шэнэ байшандаа ороһон юм. 81-дэхи театрай хаһа Степан Лобозёровой драматургигаар «По соседству мы живём» гэһэн регион хоорондохи фестиваляар нээгдээ.

Мүнөө театр олон айлшадые угтан абана, театрай ендэр дээрэ элдэб хэмжээнэй – политическэ, экономическа, болбосоролой хэмжээ ябуулганууд үнгэрдэг заншалтай болоо. Регион хоорондохи «Сибирский кот» гэжэ хүүгэдтэ зорюулһан театрай зүжэгүүдэй фестиваль, «Алтан Сэргэ» гэжэ арадай театрнуудай регион хоорондохи фестиваль ба үшөө олон ондоо түсэлнүүдые театрай тайзан дээрэ үнгэргэдэг гээшэ.

_68B6932.jpg

Точкой отсчета истории создания Государственного русского драматического театра в столице Бурятии считается 22 декабря 1928 года. Тогда в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) приехал Московский передвижной организационный синтетический театр Международного Красного Стадиона и Осоавиахима СССР, в сокращении Оргтеатр. Коллектив Оргтеатра открыл, как тогда говорилось «зимний сезон» спектаклем «Человек с портфелем» А. Файко. 

Его открытию в Верхнеудинске предшествовал длительный процесс формирования культурной среды, театральной культуры. Большую роль в этом сыграли ссыльные декабристы, ставшие проводниками просвещения и русской культуры. Особенно значителен вклад Николая Александровича Бестужева, именем которого назван Русский театр в 1991 году. Репертуар театра в те далекие годы содержал мобильные «малые формы» - водевили, интермедии, скетчи, танцевально-спортивные этюды и сцены. Наряду с этим ставились «полнометражные» пьесы. Он знакомил зрителей с постановками по произведениям советской и классической драматургии. Деятельность Оргтеатра в Верхнеудинске не ограничивалась только показом спектаклей. Под руководством Просветова при Наркомпросе республики была открыта студия, преобразованная в 1931 году в Техникум искусств, в котором учились будущие мастера национальной бурятской сцены. - Ч.Генинов, Ж.Пагбаин, Н.Гендунова, Н.Балдано, В.Халматов, П.Николаев, У.Болдонова, Ю.Шангина. С 1928 по 1933 годы Московский Оргтеатр под руководством Е.П. Просветова работал на площадке здания Общественного собрания, расположенного по ул. Большой (сейчас – Ленина, Музей природы). В 1933 году здание сгорело.

Оставшись без помещения после пожара, «просветовцы» уехали в Москву. Дальнейшую судьбу Русского драмтеатра определил человек, чье имя сегодня заслуживает особого признания - талантливый режиссер, педагог и организатор Александр Васильевич Миронский. Приехав на работу в Верхнеудинск в 1932 году, он активно включился в театральную жизнь города. Миронский, будучи начальником управления зрелищных предприятий и художественным руководителем Гостеатра, в 1934 году сформировал новую русскую труппу под руководством главного режиссера И.П. Милославского, а затем привез из Москвы и Ленинграда вторую труппу театра с главным режиссером Алексеем Ефимовичем Ларионовым. 23 ноября 1936 года в новом здании по улице Ленина (на месте сгоревшего театра) спектаклем «Аристократы» Н. Погодина состоялось торжественное открытие сезона, ставшее для русского драматического театра «вторым рождением». Репертуар театра отличался многожанровостью: от водевиля, комедии до героической драмы и трагедии. Основу репертуара составляла советская драматургия.

В истории театра есть еще одна черная дата - 6 февраля 1972 года – пожар, уничтоживший и декорации, и костюмы, и сцену в здании на улице Ленина. Урон был невосполнимый. Коллектив очень тяжело пережил потерю своего «дома». И, тем не менее, театр продолжал жить и работать, сначала как передвижной, с выездами по районам республики, работая на любых подходящих площадках. В 1974 году по решению правительства Бурятии руководству театра было разрешено арендовать площади у Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства по ул. Терешковой, 1. В этот период театр активно выезжает на гастроли по городам страны и по национальным республикам – Украина, Белоруссия, Монголия, Хакасия, и, конечно же - по родной республике.

Начало нового века ознаменовалось в истории театра активным фестивальным движением. В сентябре 2006 года коллектив театра стал дипломантом Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова». В номинации Театральное творчество: за «Режиссуру театрального спектакля», за «Работу художника-постановщика», за «Лучшую женскую роль» и за «Лучшую мужскую роль». Более тридцати лет коллектив проработал в арендованном у Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства помещении, мечтая о своем собственном театре. Наконец в 2000-м году было принято решение о передаче здания бывшего кинотеатра «Дружба» Государственному русскому драматическому театру им. Н.А. Бестужева. В 2002 году завершилось техническое обоснование проекта, а в декабре 2006 года приступили к демонтажу здания кинотеатра. 6 мая 2007 года началось строительство. Летом 2009 года коллектив театра переехал в новое здание. Свой 81-й театральный сезон театр открыл межрегиональным фестивалем драматургии Степана Лобозерова «По соседству мы живем».

На сегодняшний день театр часто принимает гостей, на его сцене престижным становится проводить мероприятия различных уровней – политические, экономические, образовательные. Сцена не раз становилась концертной и фестивальной площадкой, принимая Межрегиональный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот», Межрегиональный фестиваль национальных театров «Алтан Сэргэ» и многие другие проекты.

Сегодня творческую концепцию развития театра определяет художественный руководитель Сергей Александрович Левицкий, назначенный министерством культуры республики 3 августа 2015 года, директор театра – Наталья Светозарова, главным художником театра является заслуженный деятель искусств России В. М.Бройко. Сейчас в театре работают народные артисты России: Н. Туманова, Г. Шелкова; заслуженные артисты России: Л. Архипова, В. Барцайкин, С.Рыжов, М.Ланина, Д.Панков, а также народные и заслуженные артисты Бурятии и творческая молодежь.

То ли в долине Осы, то ли в долине Иды, но непременно в одной из них, жили-были сметливый батрак и глупый богач. Сметливый не имел ни собаки, которая бы лаяла, ни скота, который бы пасся то ли в долине Осы, то ли в долине Иды. Зато был бедняк статным, ловким, веселым и острым на язык. А завистливый и жадный богач, разжиревший не в меру, если чем и прославился, то своим многочисленным скотом, полным амбаром хлеба и тугим умом.

Однажды заходит сметливый батрак к богачу, а тот сидит на хойморе и перед ним блюдо с жирным дымящимся мясом. Уплетает богач мясо за обе щеки, только за ушами трещит. Увидал он батрака и говорит:

— Эй ты, оборванец, откуда и зачем явился? Не про тебя ли слух идет, будто ты ловкий обманщик? Если так, то попробуй обмануть меня. Обманешь — получишь в награду полное блюдо свеженины.

— Да, это верно, — согласился батрак, — хитрить я умею. Только сегодня, как назло, забыл свою хитрость дома. Дайте мне коня съездить за нею.

— Это можно, — отвечает богач. — Да не задерживайся!

Сел сметливый батрак в седло и умчался со двора.

— Хорошо, что я дал ему резвого коня, — думает глупый богач, — быстрее обернется.

А сметливый перевалил Пурастинский хребет, да и пропал, словно в воду канул.

Ждет богач день, ждет другой. На третий день велит оседлать коня. «Что за нерасторопный человек!» — удивляется глупец.

После долгих поисков нашел богач юрту сметливого батрака, откинул полог, переступил порог и видит: сидит батрак на хойморе, а перед ним — горы только что сваренного мяса. Ест батрак, даже слова некогда промолвить.

— Ты куда пропал, чертово отродье?! — закричал богач, задыхаясь от гнева. — Где мой конь?

— Вы же сами велели обмануть вас. Вот я и обманул, — отвечает смекалистый батрак. — В награду мне обещано полное блюдо свеженины. Я не стал дожидаться, когда мне ее подадут, превратил вашего коня вот в эту гору мяса.

— Ах ты голодранец! Эх ты, обжора этакий! — закричал обманутый богач. — Разве от тебя дождешься чего-нибудь путного!

Выскочил он разозленный на улицу, поджег юрту батрака и уехал.

Остался на месте бывшей юрты один лишь пепел. Сметливый батрак собрал весь пепел в мешок и отправился к самому Хартагай-хану. Увидели дочери Хартагай-хана человека с мешком на спине, выбежали из дворца и окружили сметливого батрака.

— Покажите нам, почтеннейший, что у вас в мешке, — просят они.

— Эка невидаль! — смеется батрак. — В мешок засунута моя войлочная юрта.

— Как может вместиться в мешок целая юрта? — удивились ханские дочери и пуще прежнего стали упрашивать. — Дай хоть одним глазком взглянуть.

— Юрта спасает меня от солнца и дождя, от холода и зноя, — говорит сметливый батрак. — Уже одно это заставляет меня беречь ее как зеницу ока. Но юрта еще и заколдована: если на нее посмотрит хоть одна дангина, то жилище мое превратится в пепел. Как же я могу вам показать содержимое мешка, если каждая из вас по красоте своей подобна солнцу и луне, каждая может оказаться дангиной.

Решили убедиться ханские дочери в своей неотразимой красоте, стали хватать за рукава сметливого батрака:

— Непременно покажи! И ничего не бойся: если твоя юрта превратится в пепел, то наш отец прикажет поставить тебе новую.

Развязал сметливый батрак свой мешок. Стали ханские дочери заглядывать сначала в малую щелочку, но, кроме темени, в мешке ничего не увидели. А когда открыл сметливый батрак мешок пошире, то посыпался из него пепел.

— Да мы, оказывается, и в самом деле красавицы-дангины! — возликовали сестры.

Побежали они на радостях к Хартагай-хану.

— Батюшка хан, — стали просить они отца, — поставь батраку новую юрту.

И хан не стал, говорят, разочаровывать своих любимиц, одарил сметливого батрака новой юртой.

Через малое время глупый богач решил проверить, чем же занят его сметливый обидчик. Сел на коня, поехал взглянуть на пепелище, которое осталось от сожженной юрты батрака. Прискакал в бедняцкий аил и глазам своим не верит: стоит на прежнем месте новая войлочная юрта, а из трубы дымок вьется. Глупый богач от изумления так и застыл с открытым ртом, а когда увидел сметливого батрака за столом перед полным блюдом свежей баранины, то дар речи потерял. Пришлось хозяину первым приветствовать гостя.


Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика