Улаан-Үдэдэ Ород драмын театр: декабристнуудай сагһаа мүнөө үе хүрэтэр \ Русский драмтеатр в Улан-Удэ: от декабристов до современной цифровой эпохи
Улаан-Үдэдэ Ород драмын театр: декабристнуудай сагһаа мүнөө үе хүрэтэр \ Русский драмтеатр в Улан-Удэ: от декабристов до современной цифровой эпохи

Буряад Уласай ниислэл хотодо Гүрэнэй ород драмын театрай эхин 1928 оной декабриин 22 гэжэ тоологдодог. Тиихэдэ, театр байгуулгын эхиндэ Уласхоорондын тамирай Улаан талмайе идхалга хэжэ бүхэсоюзна гастрольдо ябаһан Москвагай Эмхидхэлэй нүүдэл театр ерэһэн юм. Тэрэ Дээдэ-Үдэ ерэжэ, декабриин 22-то А. Файкогой «Человек с портфелем» гэhэн түрүүшын зүжэг Буряад Уласта табиһан байна.

Дээдэ-Үдэдэ театр нээхын тула ехэ удаан ажал ябуулагдаһан юм. Энэ хэрэгтэ сүлэлгэдэ байһан декабристнууд ехэ үүргэ дүүргээ. Тэдэ ород соёлой ба гэгээрэл болбосоролой дэлгэрүүлэгшэд болоо. Илангаяа, Николай Бестужев ехэ хубитаяа оруулаа, тиимэһээ 1991 ондо театр тэрэнэй нэрээр нэрлэгдээ. Тэрэ урда сагай ород театрай репертуар соо түргэн хүдэлдэг багахан маягай – водевиль, интермедия, скетч, хатарай-спортивна этюд ба үзэгдэлнүүд ородог бэлэй. Энэ театрай ажаябуулга ганса зүжэг табилгаар дүүрэдэг бэшэ, харин студи нээһэн байна. Тэрэнь 1931 ондо Уран һайханай техникум боложо, мэргэжэлтэдые һургажа эхилээ. Эндэ манай суута буряад ендэрэй мэргэжэлтэд Ч.Генинов, Ж.Пагбаин, Н.Гендунова, Н.Балдано, В.Халматов, П.Николаев, У.Болдонова, Ю.Шангина һуража гараа.

Түймэртэ театрай байшан шатажа, энэ нүүдэл театрайхид Москва хотоёо бусаһан байна. 1932 ондо Дээдэ-Үдэ Александр Миронский ерэжэ,  хотын театрай ажабайдалда эдэбхитэйгээр орожо,1934 ондо Москва ба Ленинград хотоһоо театрта шэнэ зүжэгшэдые урижа, режиссёр Милославскын хүтэлбэрилгэ доро шэнэ ород труппа эмхидхэжэ шадаа. 1936 ондо түрүүшын хаһа нээгдээ. Театрай репертуар совет драматурги бүрилдүүлдэг бэлэй. 1941-1943 онуудта Улаан-Үдэдэ СССР-эй арадай зүжэгшэн А. Г. Крамовай хүтэлбэри доро Харьковһаа нүүжэ гараһан театр ажаллажа байгаа. 1948 оной майн 28-да Ород драмын театрай ба эдир харагшадай театрай бүлэгүүд нэгэдээ.

1972 ондо февралиин 6-да Ленинэй гудамжаар театрай байшан соо түймэр боложо, декорацинуудынь, хубсаһануудынь, ендэрынь шатаа. Ехэ хохидолдо ороошье һаа, актёрнуудай бүлгэм  нүүдэл байдалда ажалаа  үргэлжэлүүлээ.1974 ондо Терешковагай гудамжаар Зүүн-Сибириин Соёлой ба Уран һайханай академиин  байшанда ороо. Энэ үедэ театр гастрольдо Буряад нютагаараа, гүрэнэйнгөө хотонуудаар, Украинын, Белоруссин, Хакас  Уласаар, Монгол ороноор гастрольнуудта эдэбхитэйгээр ябажа байгаа.

2000 ондо «Дружба» кинотеатрай байшан Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрта дамжуулха шиидхэбэри гараа. 2002 ондо техническэ проект бэлэн боложо, 2006 ондо хуушан байшан задалагдажа эхилээ. 2007 оной майн 6-да барилга эхилжэ, 2009 оной зунай сагта театр шэнэ байшандаа ороһон юм. 81-дэхи театрай хаһа Степан Лобозёровой драматургигаар «По соседству мы живём» гэһэн регион хоорондохи фестиваляар нээгдээ.

Мүнөө театр олон айлшадые угтан абана, театрай ендэр дээрэ элдэб хэмжээнэй – политическэ, экономическа, болбосоролой хэмжээ ябуулганууд үнгэрдэг заншалтай болоо. Регион хоорондохи «Сибирский кот» гэжэ хүүгэдтэ зорюулһан театрай зүжэгүүдэй фестиваль, «Алтан Сэргэ» гэжэ арадай театрнуудай регион хоорондохи фестиваль ба үшөө олон ондоо түсэлнүүдые театрай тайзан дээрэ үнгэргэдэг гээшэ.

_68B6932.jpg

Точкой отсчета истории создания Государственного русского драматического театра в столице Бурятии считается 22 декабря 1928 года. Тогда в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) приехал Московский передвижной организационный синтетический театр Международного Красного Стадиона и Осоавиахима СССР, в сокращении Оргтеатр. Коллектив Оргтеатра открыл, как тогда говорилось «зимний сезон» спектаклем «Человек с портфелем» А. Файко. 

Его открытию в Верхнеудинске предшествовал длительный процесс формирования культурной среды, театральной культуры. Большую роль в этом сыграли ссыльные декабристы, ставшие проводниками просвещения и русской культуры. Особенно значителен вклад Николая Александровича Бестужева, именем которого назван Русский театр в 1991 году. Репертуар театра в те далекие годы содержал мобильные «малые формы» - водевили, интермедии, скетчи, танцевально-спортивные этюды и сцены. Наряду с этим ставились «полнометражные» пьесы. Он знакомил зрителей с постановками по произведениям советской и классической драматургии. Деятельность Оргтеатра в Верхнеудинске не ограничивалась только показом спектаклей. Под руководством Просветова при Наркомпросе республики была открыта студия, преобразованная в 1931 году в Техникум искусств, в котором учились будущие мастера национальной бурятской сцены. - Ч.Генинов, Ж.Пагбаин, Н.Гендунова, Н.Балдано, В.Халматов, П.Николаев, У.Болдонова, Ю.Шангина. С 1928 по 1933 годы Московский Оргтеатр под руководством Е.П. Просветова работал на площадке здания Общественного собрания, расположенного по ул. Большой (сейчас – Ленина, Музей природы). В 1933 году здание сгорело.

Оставшись без помещения после пожара, «просветовцы» уехали в Москву. Дальнейшую судьбу Русского драмтеатра определил человек, чье имя сегодня заслуживает особого признания - талантливый режиссер, педагог и организатор Александр Васильевич Миронский. Приехав на работу в Верхнеудинск в 1932 году, он активно включился в театральную жизнь города. Миронский, будучи начальником управления зрелищных предприятий и художественным руководителем Гостеатра, в 1934 году сформировал новую русскую труппу под руководством главного режиссера И.П. Милославского, а затем привез из Москвы и Ленинграда вторую труппу театра с главным режиссером Алексеем Ефимовичем Ларионовым. 23 ноября 1936 года в новом здании по улице Ленина (на месте сгоревшего театра) спектаклем «Аристократы» Н. Погодина состоялось торжественное открытие сезона, ставшее для русского драматического театра «вторым рождением». Репертуар театра отличался многожанровостью: от водевиля, комедии до героической драмы и трагедии. Основу репертуара составляла советская драматургия.

В истории театра есть еще одна черная дата - 6 февраля 1972 года – пожар, уничтоживший и декорации, и костюмы, и сцену в здании на улице Ленина. Урон был невосполнимый. Коллектив очень тяжело пережил потерю своего «дома». И, тем не менее, театр продолжал жить и работать, сначала как передвижной, с выездами по районам республики, работая на любых подходящих площадках. В 1974 году по решению правительства Бурятии руководству театра было разрешено арендовать площади у Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства по ул. Терешковой, 1. В этот период театр активно выезжает на гастроли по городам страны и по национальным республикам – Украина, Белоруссия, Монголия, Хакасия, и, конечно же - по родной республике.

Начало нового века ознаменовалось в истории театра активным фестивальным движением. В сентябре 2006 года коллектив театра стал дипломантом Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова». В номинации Театральное творчество: за «Режиссуру театрального спектакля», за «Работу художника-постановщика», за «Лучшую женскую роль» и за «Лучшую мужскую роль». Более тридцати лет коллектив проработал в арендованном у Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства помещении, мечтая о своем собственном театре. Наконец в 2000-м году было принято решение о передаче здания бывшего кинотеатра «Дружба» Государственному русскому драматическому театру им. Н.А. Бестужева. В 2002 году завершилось техническое обоснование проекта, а в декабре 2006 года приступили к демонтажу здания кинотеатра. 6 мая 2007 года началось строительство. Летом 2009 года коллектив театра переехал в новое здание. Свой 81-й театральный сезон театр открыл межрегиональным фестивалем драматургии Степана Лобозерова «По соседству мы живем».

На сегодняшний день театр часто принимает гостей, на его сцене престижным становится проводить мероприятия различных уровней – политические, экономические, образовательные. Сцена не раз становилась концертной и фестивальной площадкой, принимая Межрегиональный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот», Межрегиональный фестиваль национальных театров «Алтан Сэргэ» и многие другие проекты.

Сегодня творческую концепцию развития театра определяет художественный руководитель Сергей Александрович Левицкий, назначенный министерством культуры республики 3 августа 2015 года, директор театра – Наталья Светозарова, главным художником театра является заслуженный деятель искусств России В. М.Бройко. Сейчас в театре работают народные артисты России: Н. Туманова, Г. Шелкова; заслуженные артисты России: Л. Архипова, В. Барцайкин, С.Рыжов, М.Ланина, Д.Панков, а также народные и заслуженные артисты Бурятии и творческая молодежь.

В старые прежние времена, когда соседнее озеро было еще болотом, а гуран — инзагашкой; когда снега были неглубокими, а ковыли — зелеными, — жил на свете паренек, по имени Булот-хурэ.

Пошел он однажды на охоту, выследил косулю и выстрелил в нее из лука. Споткнулась косуля, ударилась оземь на полном скаку и обернулась белой лебедью. Подхватила она клювом пущенную в нее стрелу и со словами: «Если ты настоящий молодец, то найдешь меня и на краю света!» — улетела прочь.

Запрокинув голову, рассмеялся Булот-хурэ, обрадованный такой встречей; уронив голову на грудь, заплакал он, опечаленный быстрой разлукой.

Воротился паренек домой, рассказал отцу с матерью о случившемся и просил отпустить его на поиски белой лебеди.

Не сразу согласился отец, стал отговаривать сына. «Кости твои пока что хрящеваты, — говорит. — Кровь твоя водяниста».

Выпустил Булот-хурэ своего коня Бурул-Цохура на волю, чтобы копыта затвердели, а мать свою попросил починить одежду. Сам тоже не стал сидеть сложа руки, отправился на охоту: дичины добыть да мяса насушить в дальнюю дорогу.

Вот округлились копыта у Бурул-Цохура, стали тверже камня, и тогда вычесал хозяин своего коня железным скребком, оседлал сандаловым седлом и отправился прямиком на восток.

Едет он себе да едет. По кукушкиному кукованью лето узнает, по сорочьему стрекоту — зиму. Однажды закружил над его головой ворон и прокричал: «Взойди на высокую гору, где живут три слепых отшельника, спроси у них о своей судьбе!»

Послушался Булот-хурэ ворона, взошел на гору, отыскал ветхую юрту трех слепых отшельников, три дня молился у входа в жилище и только потом переступил порог. Рассказал им паренек о себе, рассказал о том, куда путь держит. Открыли перед ним отшельники вещую книгу судеб, в которой было сказано: «Невеста молодца Булот-хурэ живет на расстоянии восьмидесяти лет пути в северную сторону». Благословили отшельники паренька, и отправился он дальше на своем верном коне Бурул-Цохуре, одолевая расстояние в десять лет пути за пять месяцев, расстояние в восемьдесят лет пути — за четыре года.

Вот увидел Булот-хурэ посреди долины белую юрту, соскочил с коня, привязал его к коновязи, а сам в юрту вошел. Видит — старик со старухой сидят и чай пьют. Не сказав ни слова, прошел гость к хоймору, уселся поудобнее и закурил трубку.

Молчат старики, искоса поглядывая на гостя; молчит и гость, подумывая про себя: «Что это за хозяева, даже чаю не подадут?» Докурил он трубку и вышел потихоньку из юрты. Старик тоже вышел вслед за гостем, догнал его и спрашивает:

— Чей ты будешь, паренек, и куда путь держишь? Разве тебя не учили здороваться, входя в чужой дом?

— Прости, старик, — спохватился Булот-хурэ. — Совсем я потерял голову от беспрестанной скачки, от неусыпных забот и поисков.

— Кого же ты, паренек, ищешь?

— Ищу я белую лебедь, — отвечает Булот-хурэ. — Унесла она мою стрелу, а вместе с нею — мой покой и сон.

— Эта лебедь — моя внучка, звать ее Абахай-дангина, — молвил старик и научил паренька, как ее добыть.

Вот подъехал Булот-хурэ ко дворцу, где его суженая живет, превратил Бурул-Цохура в шелудивого жеребенка, а сам сопливым мальчонкой обернулся. Пошел он берегом реки, ведя жеребенка в поводу, и увидел золотой мост, а по нему ханские дочери бегают. Захотелось пареньку поиграть с ними. Взбежал он на мост, кинулся за девицами вдогонку, да не по нраву им пришелся. Скинули они сопливого мальчонку с моста и дальше побежали. Пошел паренек дальше. Видит — на серебряном мосту дочери высоких сановников играют. Взбежал было на мост, но и с серебряного моста его скинули. Утер он нос рукавом и отправился дальше. Дошел до железного моста, на котором дочери нойонов хороводы водили. Вот уже на самую середину моста взошел, но увидали его дочери нойонов и скинули в холодную воду. Еле выбрался паренек на берег, обсушился, осмотрелся и пошел прямиком во дворец.

Увидала его Абахай-дангина, поняла, кто под неприглядным обликом скрывается, но виду не подала, только приказала слугам накормить голодранца. Налили ему слуги сыворотку в собачью плошку, а сами толкуют между собой: «Хан-батюшка назначил три испытания молодцам, желающим взять в жены его дочь Абахай-дангину. Пойдем поглядим, кто победит». Побежали слуги на зеленую поляну посмотреть на женихов ханской дочери. Отправился следом Булот-хурэ, выплеснув сыворотку на землю.

А по зеленой поляне уже ханский глашатай ходит, кричит-надрывается: «Хан-батюшка отдаст в жены свою дочь Абахай-дангину тому, кто первой стрелой срежет ковыль-траву в верхнем ее суставчике, второй — разнесет в щепу тридцать возов сырых дров, третьей — разорвет игольное ушко».

Похаживают по ристалищу богатыри, друг на друга поглядывают. Самый важный из женихов Иргай Ширгай тетиву натягивает, каленую стрелу свою в цель пускает. Подрезала его стрела ковыль-траву в верхнем суставчике, разнесла в щепу тридцать возов сырых дров, но в иголку не попала. Попытали счастья другие молодцы, да без толку. Тогда вышел из толпы Булот-хурэ, ведя в поводу шелудивого жеребенка и утирая нос замызганным рукавом драного дэгэла. «Горе-жених!» — смеется народ. Но попали точно в цель две первых стрелы, пущенные им, и стихли насмешки. Пропела в полете третья стрела, разорвала игольное ушко, а вонзившись в землю, вырыла такую воронку, в которой не тесно было бы и конскому табуну.

Поставили слуги новую иглу. «Кто еще не потерял надежды попасть стрелой в игольное ушко?» — спрашивает хан. Тут Иргай Ширгай дернул за рукав паренька Булот-хурэ.

— Выручи меня, — говорит. — Научи, как попасть в игольное ушко. Ничего для тебя не пожалею.

— Этому сразу не научишься, — отвечает Булот-хурэ. — Но если ты дашь вырезать из своей спины два ремня, то я тебе помогу.

Делать нечего, согласился Иргай Ширгай. Тогда Булот-хурэ говорит:

— Я спрячусь вон за тем деревом и натяну свой лук, ты тоже натяни, и когда я крикну: «Ала!» — мы вместе пустим свои стрелы. Моя попадет в цель и выроет своим острием такую яму, в которой твою стрелу никто не отыщет.

Так они и сделали. Вырезал Булот-хурэ из спины Иргай Ширгая два ремня, попал в игольное ушко, разорвав его каленой стрелой, а все решили, что это Иргай Ширгай отличился.

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика