БУРЯАДАЙ ДРАМЫН ТЕАТР: буряад хэлэеэ хүгжөөхэ ехэ үүргэтэй / Театр Бурятской драмы: миссия по сохранению языка
БУРЯАДАЙ ДРАМЫН ТЕАТР: буряад хэлэеэ хүгжөөхэ ехэ үүргэтэй / Театр Бурятской драмы: миссия по сохранению языка

Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын гүрэнэй театр Буряад-Монголой АССР-эй Наркомпросой тогтоолоор 1932 оной июлиин 3-да байгуулагдаа. 1932 оной  июлиин 7-до  арадай мэргэжэлтэ театрай нээлгэн  Буряад Республикын соёлой байдалда шухала үйлэ хэрэгүүдэй нэгэн болоо. Партиин соёл байгуулгын зүблэлдэхэ суглаан дээрэ совет буряад театр ород театрнуудай тогтоһон ёһо заншал ба буряад арадай бүтээл дээрэ үндэһэлэн бариха гэжэ шиидхэбэри гаргаа.

Наркомпросой захиралтаар театрай түрүүшын хүтэлбэрилэгшээр Уран һайханай техникумэй театральна таһагай эрхилэгшэ, зүжэг табигша М.В.Хаптагаев томилогдоо.Түрэл хэлэн дээрэ зүжэгүүдэй үсөөн байһан дээрэһээ ород ба хари гүрэнэй драматургиин классическа хэдэн зүжэгүүд буряад хэлэн дээрэ оршуулагдан, амжалтатай табигдаа.

1940-өөд оной эхиндэ театрай байдал ехэ эршэтэй байһан. Республика Москва хотодо 1940 ондо үнгэрхэ Буряад урлагай, уран зохёолой декадада бэлдэжэ байгаа. Эндэ түрүүшын буряад оперо «Энхэ Булад-баатар» (хүгжэмынь Свердловско консерваториин профессор Маркиан Фроловой) мүндэлһэн түүхэтэй. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай эхиндэ республикада табан театральна бүлэгүүд: гүрэнэй филармони, тэрэнэй бүридэлдэ симфоническа оркестр, арадай инструментнүүдэй оркестр, хор ба дуушад хүдэлжэ байгаа. Олон артистнуудай дайнда мордоходо, ажаябуулгаяа тогтооһон байна.

   1943 ондо театрай тоглолтын бригада СССР-эй арадай артист Гомбожаб Цыдынжаповай хүтэлбэри доро Белоруссин фронт ошожо, хоёр һарын туршада зуугаад тоглолто табижа ерээ. Х.Намсараевай эрхим совет драматургиин зохёолоор «Тайшаагай ташуур» зүжэгэй премьерэ 1945 ондо болоһон юм. 1948 ондо театрай бүлгэм хүгжэмтэ-драмын театрай бүридэлдэ хамта һүүлшын Шекспирэй «Отелло» гэжэ спектакль табиһан түүхэтэй. Тиигээд, 1948 оной һүүлээр энэ хүгжэмтэ-драмын театр хоёр театр боложо хубаараа: оперо болон баледэй ба драмын театр. Театрайнгаа хоёр боложо һалахада, Гомбожаб Цыдынжапов оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр үлэһэн юм.

1952 ондо Буряад драмын театрай хүтэлбэрилэгшөөр Цырен Балбаров томилогдожо, гушан зургаан жэлэй туршада энэ театр ударидаа. 1952 ондо 50 жэлэйнгээ ойн бяарта энэ театр Куйбышевай гудамжаар шэнэ байшанда ороо.

Уран барилгын түһөө Москвагай «Гипротеатр» гэжэ мастерскойдо бэлдэгдээ. Театрай байшанай газаахи, досоохииень шэмэглэхэ хэрэгтэ Россин арадай уран зурааша Дашанима Дугаровой хүтэлбэрилгэ доро  дархашуулай 7 бригада хүдэлөө. Эгээл бэлигтэй уран зураашадые, хээ, гоёолто сохижо һуулгаха дархашуулые, мориной дэлһээр гобелен нэхэдэг урашуулые дабташагүй үзэсхэлэн бүтээхэдэнь эмхидхэжэ, хүтэлжэ шадаа. Модоор һиилэдэг дархашуул Булад Энкеевэй ударидалга доро  үүдэнүүдые, модоор һиилэһэн багуудые, харагшадай танхим соохи решётконуудые бүтээгээ. Мориной дэлһээр гобелен нэхэдэг урашуул 8,5х12 хэмжээнэй тонно шахуу шэгнүүртэй хибэс нэхэжэ, тайзан шэмэглээ. Гоёолто сохижо һуулгаха дархашуул буряад угалзануудаар светильнигүүдые, үүдэнүүдые гоёогоо. Уран зураашад фойе соохи хана «Гэсэрэй газар дээрэ» гэжэ зураг угалзатуулан зураһан юм.

2018 ондо Саян Жамбалов театрай хүтэлбэрилгшэ болоо. «Манай театр буряад хэлэеэ хүгжөөхэ тусгаар ехэ үүргэтэй. Бидэ зүжэгүүдые буряад хэлэн дээрээ табиха, наадаха ёһотойбди. Харагшаднай энээн дээрэһээ үсөөн болоошье һаань, бидэ өөрынгөө уялгаһаа холо болохо аргагүйбди. Тиибэшье театртамнай синхронно оршуулга бии. Ород Уласай үндэһэтэнэй театрнууд үндэһэтэнэй уласуудта юрын театрта ороходоо, нэгэ бага ехэ үүргэтэй»,- гэжэ тэрэ хэлэбэ.

бурдрам _фото ВТИ (4).jpg

Государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева был учрежден решением коллегии Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР от 03 июля 1932 года. Открытие 7 июля 1932 года национального профессионального театра явилось одним из знаменательных событий в культурной жизни Бурятской республики. Областное партийное совещание по культурному строительству приняло решение строить советский бурятский театр, опираясь на традиции русского театра и народное творчество бурят.

Первым директором и художественным руководителем приказом Наркомпроса был назначен заведующий театральным отделением техникума искусств режиссер М.В.Хаптагаев. Из-за недостатка спектаклей на родном языке на сцене театра были успешно осуществлены в переводе на бурятский язык постановки по пьесам русской, европейской драматургической классики. В ноябре 1934 года Гомбо Цыдынжапов, выпускник ГИТИСа, поставил свой дипломный спектакль «Чудесный сплав» Киршона. В мае 1936 года с дипломным спектаклем «Оюун билик» П.Дамбинова начинает свою творческую деятельность Мария Шамбуева - выпускница ГИТИСа, первая женщина – режиссер из бурят. В этом же году Г.Цыдынжапов осуществляет постановку комедии «Тартюф» Ж.Мольера, а в 1937 году спектакль «Слуга двух господ» К.Гольдони поставила М.Шамбуева, а также были осуществалены следующие постановки: «Платон Кречет» А.Корнейчука, «Мэргэн» А.Шадаева, «Один из многих» Н.Балдано.

Начало 1940-х годов в бурятском музыкально-драматическом театре было напряженным. Республика готовилась к проведению в октябре 1940 года в Москве Декады культуры и искусства. Для показа подготовили первую национальную оперу «Энхэ Булад батор» по либретто Намжила Балдано, музыку написал профессор Свердловской консерватории Маркиан Фролов. Вторым спектаклем декадного репертуара была музыкальная драма «Баир» в новой редакции, в нем центральное место занимали танец и пение. Более 50 вокальных и инструментальных номеров составили основу этого спектакля. Третьим - лирическая пьеса о современной бурятской деревне «Эржэн» Н.Балдано и М. Эделя в постановке Намжила Балдано. По итогам Декады Бурятский музыкально-драматический театр был награжден орденом Ленина, художественный руководитель театра Гомбо Цыдынжапов удостоен звания «Народный артист СССР», драматург и режиссер Н.Балдано стал «Заслуженным деятелем искусств РСФСР». Звания «Заслуженный артист РСФСР» получили Н.Гармаева, Н.Гендунова, Ч.Генинов, А.Ильин, Н.Таров.

В годы войны почти весь мужской состав труппы и технического персонала были призваны на фронт. В сезонах военных лет шли возобновленные декадные спектакли «Баир», «Эржэн», «Энхэ Булад батор». В 1942 году состоялась премьера спектакля «Шел солдат с фронта» В.Катаева в постановке режиссера А.Миронского. В 1943 году тема войны была отражена в спектакле «Снайпер» Г.Цыдынжапова, прообразом стал реальный герой войны - снайпер Ц-Д. Доржиев.

Зимой 1943 года концертная бригада театра во главе с художественным руководителем, народным артистом СССР Г.Цыдынжаповым выехала для на Белорусский фронт, где дала около 100 концертов за два месяца.

В 1945 году состоялась премьера спектакля «Кнут тайши» Х.Намсараева, в котором главные роли исполнили В.Халматов и Г.Ф.Лосев в роли тайши Дымбылова, П.Николаев сыграл Тарбу, Ч. Генинов - Гурэмбэ-ламу, Д.Дондуков в роли Гоншог. В 1948 году драматический коллектив поставил свой последний в составе музыкально-драматического театра спектакль «Отелло» В.Шекспира. В конце 1948 году происходит разделение музыкально-драматического театра на два самостоятельных коллектива – театр оперы и балета и драматический. Драматическую группу объединили с труппой колхозно-совхозного театра.

В 1952 году директором был назначен Цырен Аюржанаевич Балбаров, который с этого периода в течение 36 лет возглавлял театр. Главным режиссером был заслуженный деятель искусств России Цырен Галзутович Шагжин. Театр работал и над подготовкой кадров актеров. Труппу пополнили три актрисы, пришедшие из выпуска театрально-музыкального училища в 1949 году: В.Найдакова, П.Шапова, Г.Бадмаева, а также были приняты актеры из самодеятельности: С.Уладаева и В.Самандуев.

В 1982 году в год 50-летия театр переехал в новое здание по ул. Куйбышева. Огромная заслуга в том, что юбилейные торжества начались с открытия нового храма искусств, принадлежит директору театра Ц.А.Балбарову. Архитектурный проект был разработан в Московской мастерской «Гипротеатр». Над внешним и внутренним убранством работало семь творческих бригад под руководством народного художника России Дашинимы Дугаровича Дугарова. Были созданы бригады резчиков по дереву под руководством мастера Булата Энкеева (двери, декоративные решетки в зрительном зале, скульптурные головы – маски), работы скульптора Г.Васильева. Мастера гобелена во главе с народным мастером С.Ринчиновой изготовили уникальный занавес из конского волоса размером 8,5х12 метров, весом почти в тонну. Ювелиры–чеканщики использовали элементы национального орнамента и национальный стиль при выполнении декоративных светильников, латунных элементов оформления дверей. Мастера живописи и монументальной скульптуры во главе с художницей Альбиной Цыбиковой расписали стены фойе площадью 150 квадратных метров темперной росписью «На земле Гэсэра». В этом здании театр проработал 28 лет.

Бурятский театр драмы продвигает свои спектакли на Межрегиональный и Международный уровень, осваивая более широкое пространство зрительской аудитории в соседних областях, соседних республиках и за рубежом. Театр принял участие в четырех Международных фестивалях, прошедших в Монголии: международные фестивали театров монголоязычных народов в 2001 и 2006 годах.

В 2018 году новым художественным руководителем театра стал Саян Жамбалов. «У нашего театра особая миссия – сохранение языка. Мы обязательно должны играть спектакли на бурятском языке. Да, мы тем самым сокращаем количество своих зрителей, потому что для русскоязычного зрителя это своего рода барьер, хоть у нас есть синхронный перевод в наушниках. Но мы не можем уйти от своей миссии. Национальный театр в национальных республиках всегда был больше, чем просто театр», - говорит он.

То ли в долине Осы, то ли в долине Иды, но непременно в одной из них, жили-были сметливый батрак и глупый богач. Сметливый не имел ни собаки, которая бы лаяла, ни скота, который бы пасся то ли в долине Осы, то ли в долине Иды. Зато был бедняк статным, ловким, веселым и острым на язык. А завистливый и жадный богач, разжиревший не в меру, если чем и прославился, то своим многочисленным скотом, полным амбаром хлеба и тугим умом.

Однажды заходит сметливый батрак к богачу, а тот сидит на хойморе и перед ним блюдо с жирным дымящимся мясом. Уплетает богач мясо за обе щеки, только за ушами трещит. Увидал он батрака и говорит:

— Эй ты, оборванец, откуда и зачем явился? Не про тебя ли слух идет, будто ты ловкий обманщик? Если так, то попробуй обмануть меня. Обманешь — получишь в награду полное блюдо свеженины.

— Да, это верно, — согласился батрак, — хитрить я умею. Только сегодня, как назло, забыл свою хитрость дома. Дайте мне коня съездить за нею.

— Это можно, — отвечает богач. — Да не задерживайся!

Сел сметливый батрак в седло и умчался со двора.

— Хорошо, что я дал ему резвого коня, — думает глупый богач, — быстрее обернется.

А сметливый перевалил Пурастинский хребет, да и пропал, словно в воду канул.

Ждет богач день, ждет другой. На третий день велит оседлать коня. «Что за нерасторопный человек!» — удивляется глупец.

После долгих поисков нашел богач юрту сметливого батрака, откинул полог, переступил порог и видит: сидит батрак на хойморе, а перед ним — горы только что сваренного мяса. Ест батрак, даже слова некогда промолвить.

— Ты куда пропал, чертово отродье?! — закричал богач, задыхаясь от гнева. — Где мой конь?

— Вы же сами велели обмануть вас. Вот я и обманул, — отвечает смекалистый батрак. — В награду мне обещано полное блюдо свеженины. Я не стал дожидаться, когда мне ее подадут, превратил вашего коня вот в эту гору мяса.

— Ах ты голодранец! Эх ты, обжора этакий! — закричал обманутый богач. — Разве от тебя дождешься чего-нибудь путного!

Выскочил он разозленный на улицу, поджег юрту батрака и уехал.

Остался на месте бывшей юрты один лишь пепел. Сметливый батрак собрал весь пепел в мешок и отправился к самому Хартагай-хану. Увидели дочери Хартагай-хана человека с мешком на спине, выбежали из дворца и окружили сметливого батрака.

— Покажите нам, почтеннейший, что у вас в мешке, — просят они.

— Эка невидаль! — смеется батрак. — В мешок засунута моя войлочная юрта.

— Как может вместиться в мешок целая юрта? — удивились ханские дочери и пуще прежнего стали упрашивать. — Дай хоть одним глазком взглянуть.

— Юрта спасает меня от солнца и дождя, от холода и зноя, — говорит сметливый батрак. — Уже одно это заставляет меня беречь ее как зеницу ока. Но юрта еще и заколдована: если на нее посмотрит хоть одна дангина, то жилище мое превратится в пепел. Как же я могу вам показать содержимое мешка, если каждая из вас по красоте своей подобна солнцу и луне, каждая может оказаться дангиной.

Решили убедиться ханские дочери в своей неотразимой красоте, стали хватать за рукава сметливого батрака:

— Непременно покажи! И ничего не бойся: если твоя юрта превратится в пепел, то наш отец прикажет поставить тебе новую.

Развязал сметливый батрак свой мешок. Стали ханские дочери заглядывать сначала в малую щелочку, но, кроме темени, в мешке ничего не увидели. А когда открыл сметливый батрак мешок пошире, то посыпался из него пепел.

— Да мы, оказывается, и в самом деле красавицы-дангины! — возликовали сестры.

Побежали они на радостях к Хартагай-хану.

— Батюшка хан, — стали просить они отца, — поставь батраку новую юрту.

И хан не стал, говорят, разочаровывать своих любимиц, одарил сметливого батрака новой юртой.

Через малое время глупый богач решил проверить, чем же занят его сметливый обидчик. Сел на коня, поехал взглянуть на пепелище, которое осталось от сожженной юрты батрака. Прискакал в бедняцкий аил и глазам своим не верит: стоит на прежнем месте новая войлочная юрта, а из трубы дымок вьется. Глупый богач от изумления так и застыл с открытым ртом, а когда увидел сметливого батрака за столом перед полным блюдом свежей баранины, то дар речи потерял. Пришлось хозяину первым приветствовать гостя.


Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика