Санаартан 6а тэрэнэй хулһэншэн Балдаа тухай үльгэр

Маряагуй санаартан байгаа haн,

Магнайнь малагар сагаан һэн.

Эртэхэн тэрэ дэлгүүрээр ябаба,

Энэ тэрэ бараа үзэхөө һанаба.

Хайшааш ошохоо мэдэхэгүй Балдаа

Хажуудань бии болоод, дуугарбал даа:

«Яагаа эртэ, санаартан, үндэрлэбэш,

Ямар юумэеэ энээгүүр бэдэрбэш?»

«Тогоошон, моришон дархан мэргэжэлтэй

Тон һайн хүдэлмэришэн намда хэрэгтэй.

Үнэгүйгөөр хүдэлхэ хү бэдэрнэб»,- гэжэ

Үбгэн санаартан хэлэбэ Балдаае шэртэжэ.

«Одоо бишни алба хэһүүлби шамдаа,

Оролдолго хэшээл гаргахаб,— гэбэ Балдаа.

— Түхэреэн жэл үнэи сэхээр ажаллахаб,

Tүлөөhэндэнь магнайеш гурба няһалхаб.

Олон янзын хоол бү бэлдээрэй,

Opooho бусалгаад, намда эдюулээрэй»,

Маряагүй санаартан бодолгото болобо,

Малаан духаяа маажажа оробо.

Ондо ондоо няһалаан байдаг лэ,

Ородой «талаан мэдэг» гээшэдэ найдаа лэ.

Хэлэбэ санаартан Балдаада: «Зай.

Хэн хэндэмнайш хэлсээмнай Taapahaй.

Одоо манайда ошожо байрла,

Оролдолго хэшээлээ харуулжа хайрла».

Балдаа санаартанай үргөөдэ байрлажа,

Бамбагар Иолоомон дээрэ унтана,

Дүрбэн хүнэй эдихые эдинэ,

Долоон хүнэй хэхые хэнэ.

Үүрээр Балдаа бодоно, ажалынь бусална,

Үреэ мори хүллэнэ, газар хахална,

Хэдэг хэрэгынь урагшэтай ябаиа,

Хэрэгтэй юумынь худалдан абана.

Үтэр гал түлеэд, эдеэ шанаадхина,

Үндэгэ болгоод, өөрөө арилгаадхина.

Санаартанай убсанса Балдаае магтанхай,

Сарюухан басаганиинь Балдаада дурланхай.

Балдаае санаартанай нялха хүбүүхэй

Баабай гэжэ эрхэлэн нэрлэнхэй.

Забарууха шанаад нялхада эдюулнэ,

Заахан хүбүүе бүүбэйлэн унтуулна.

Балдаада гансал санаартан дурагүй,

Бага зэргэшье энхэрхэ юумэгүй.

Тулөөһэн тухайгаа тэрэ һанаагаа зобоно,

Түргөөр саг ябажа, жэлынь дүтэ болоно.

Санаартан эдинэ, уунагүй, унтанагүй,

Сайбар духань эртээнһээ үбдөөд һаланагүй.

Тиин убсансадаа сэхэеэ санаартан хэлээ:

«Тиимэ иимэ байна: яаха хээхэ бэлэйб?»

Эхэнэр хүн ухамайхан ха юм даа.

Элдэб эсын мэхэ хэжэ шадахал даа.

Убсансань хэлэбэ: «Арга байха

Ушарһан, тохёолдоһон аюулые зайлуулха:

Шадахагүй хүшэр даабари Балдаада үгэ,

Шангара, саг соонь тэрэ даабарииш дүүргэг.

Одоол тиихэдээ магнайгаа абархаш.

Огто түлбэригүйгөөр Балдаае ябуулхаш!»

Зосоонь һаруултан, санаартан хүхибэ,

Зоригтойгоор Балдаае хаража эхилбэ.

Санаартан хашхарба: «Наашаа ерэл даа,

Саг зуурын хүдэлмэришэн Балдаа,

Үхэтэрни намда шүдхэрнүүд жэл бүри

Үгэжэ байха уялгатай юм түлбэри.

Тэрээнһээ дээрэ олзо намда байгаагүй.

Тэдэнэр гурбан жэлдэ түлбэреэ оруулаагүй.

Түргөөр забарууха эдижэ, гэдэһээ дүүргэһээр,

Түйтэ шүдхэрнүүдһээ доёмхым асарыш дүүрэнээр».

Санаартантайгаа арсалдангүй Балдаа

Сагтаа далайн эрьедэ ошоод һуубал даа.

Үргэлжэ ерэһэн аргамжаа мушхаба,

Үзүүрыень далайн уһанда шиихаба.

Яаралтайгаар үбгэн Шүдхэр далайһаа гарабал даа:

«Ямар хэрэгээр манда ерэбэш, Балдаа?» —

«Аргамжаараа далайе сухалдуулхам,

Адагай муухай таанадые усалдуулхам».

Үбгэн Шүдхэр айгаад хэлэбэ: «Балдаа,

Үгы юундэ иитэрээ дураа гутабаш мандаа?»

«Юун юундэ гэжэ? Ялаяа таанад түлэнэгүйт.

Юрэдөө, тогтоомол болзороо мэдэнэгүйт.

Харахат, бидэ садатараа энеэлдэхэбди,

Харин таанад, нохосууд, һайса хэһээлгэхэлта».

«Балдаахамни, далайесухалдуулхаа болилши.

Байтараа ялаяа хүсэд дүүрэнээр абахалши.

Байгаарай эндээ: «Энээниие иэхэлхэнь хэсүү хаяа!»

Уһan coohoo Шүдхэрэй гүлгэн гараад.

Үлэсхэлэн миисгэйн абяагаар дуугараа:

«Амар мэндэ, таряашан хүбүүн Балдаа,

Ямар яла хэрэгтэй юм бэ шамда?

Үеын үедэ ялада унажа үзөөгүйлди,

Үнэндөө хэндэш яла түлэбэри түлөөгүйлди.

Яахаб даа теэд, Балдаа,

Яла шамда түлэхэлди даа.

Хожомоо гомдолгүй байхын түлөө

Хоюулаа урилдаахамнайл үлāө:

Далайе тойроод түрүүн гүйжэ ерээшэ

Дабажа, боосоогооэдихэнь гээшэ».

Энеэбэ мэхэтэйгээр Балдаа өөрөө:

«Энэ юу бодобош даа. Үнөөрөө?

Xaaнahaa ши намтай тэмсэхээ һанабаш?

Харана гүш, Балдаа байнаб урдаханаш.

Энэ баармые үбгэн Шүдхэр эльгээгээ бы!

Эндээ миниингээ дүүе хүлеэгээрэй»,

Холо бэшэ байһан ойдо ороод Балдаа

Хоёр шандага барижа, мэшээглэбэл даа.

Гэдэргээ далайнгаа эрьедэ ерэхэдэнь,

Гүлгэн шүдхэр хүлеэжэ байба тэндэнь.

Нэгэ шандагаяа шэхэнМээнь ургеед, Балдаа

Нэмэн хэлэбэ: -Хурдаар гүйгөөд, ерээрэй даа,

Тиихэдэ ши, гүлгэн шудхэр, залууханши,

Тэмсэлдэхээр бэшэш намтай, һулаханши —

Дэмыдэл сагаа xaяxahaa бэшэ юумэ үгы.

Дүүтэймни түрүүшээр урилдаагаад үзыш.

Урагшаа! Нэга, хоёр, гурба! Гүйлдэгты утэр!»

Урилдаба шандагантай гүлгэн шүдхэр:

Далайн эрьеэр шүдхэрхэн харайба.

Даб гэн шандаган гэртээ талииба.

Үргэн далайе тойрон гүйгөөд,

Хэлээ гаргажархёод, хоншоороо үргөөд,

Уha cahaн болошонхой, xүлhөө аршасагаан,

Урилдаанда түрүүлбэб гэжэ һанасагаан,

Гүлгэн шүдхэрэй гүйжэ ерэн гэһээнь —

Гүбэрнэ Балдаа дүүгэйнгээ толгой эльбэсэгзэн:

«Түрэһэн дүүмни, эсээ хаш, хөөрхымни!

Түр зуурахан эндэ амара, баарһамни».

Гүлгэн шүдхэр гээгдэһэндээ муудашоо.

Гүлдын һүүлээ хабшаад номгоршоо.

Балдаагай дүү тээшэ хёлойн хараба,

«Байгаарай, яладаа ошохом»,— гээд хариба.

«Үйлэ болоо! — гэжэ үбгэн абадаа дуугараа.—

Урилдаанда намай Балдаагай дүү гараа!»

Үбгэн Шүдхэр Нанаа үнөөндэ хатаба.

Уһанай эрьедэ Балдаа шууяа татаба:

Далайн оёор хүрэтэр yha мушхаруулба,

Дабхаряа олон долги эбхэрүүлбэ.

Айһан гүлгэн шүдхэр уһан coohoo гараба.

Адар томо таряашан Балдаада хандаба:

«Агуу далайе доһолгохоо болииши,

Абаха ялыш түлэхэбди, мздыши.

Баһа нэгэ зүйлөөр мүрысэеы,

Бари энэ модо, шэдэеы.

Хэмнай энэ модо холо шэдэнэб,

Хэлсээтэ ehoop, тэрэ ялые эзэлнэ.

Шэдыш даа! Гараа булгалхаа айнагши?

Ши юу хүлеэнэш?» — «Үүлэ хүлеэнэ бшууб.

Тэрэ үүлэнэй саагуур модыеш шэдээд,

Таанад, шүдхэрнүүдые, үбшэхэ гээд шиидээб!

Айһан гүлгэн шүдхэр yha pyy шунгаа,

Агуу Бэлдаагай илалта тухай үбгөөдөө дуулгаа.

Балдаа далайн эрьедэ дахяад шууяа татаа,

Баһал аргамжаараа шүдхэрнүүдые занаа.

Түдэ гүлгэн шүдхэр гараа: «Юу шууябабши?

Түлэбэри ялаяа абахаш, хэрбээ щи...» —

«Эй. Хүрөө! — гэбэ Балдаа.—

Ээлжээмни мүнөө тудаа.

Шамда шанга даабари үгэнэб,

Шадабарииш шалгахаа һананаб.

Хэр хүсэтэй юм аабши, туршаад үзэе.

Харана гүш, тээ тэрэ байгша борогшо гууе?

Хам шүүрэжэ, тэрэ гууе үргөөд ши

Хахад модоной газарта абааша:

Абаашажа шадаа haa, яла түлэхэгүйш,

Абаашаагүй haa, яла түлэхэш».

Гүлгэн хөөрхы шүдхэрхэн

Гүүн доро ороод түргэхэн

Шүрбэһөө зангидаад,

Шүдөө зуун шангадаад,

Үргэжэ ерээд, хоёр алхаба,

Үшөө алхан гэхэдээ, унаба.

Хажуудань ошоод, Балдаа

Хайрата шүдхэрхэндэ хандаа:

«Xaaнahaa маанадтай ши

Хара хүсөөрөө тэнсэлдэхэбши?

Дала мүрөөрөөш, гараарааш

Даажа бираагүйш.

Харин би энэ гүүе хоёр хүлөөрөө үргэхэб,

Хахад модоной газарта хүргэхэб».

Гүүе унаад, Балдаа табжаргуулан,

Гүйлгэбэл даа газарай тооһо бурьюулан,

Айһан гүлгэн шүдхэр yha pyy шунгаа,

Агуу Балдаагай илалта тухай үбгөөдөө дуулгаа.

Яахаш аргагүй болоходоо шүдхэрнүүд барандаа

Ялаяа бултынь үргэлүүлбэл даа Балдаадаа.

Гэр тээшээ гэшхэлбэ Балдаа уухилан ябаад,

Гэншэжэ мэдэбэ санаартан Балдаае хараад.

Убсансынгаа арада санаартан хоргодоно,

Улайгаад, халзан магнайнь эртээнһээ хордоно.

Ядангуй Балдаа санаартанаа ошоод,

Ялынь үгэжэ, түлөөһэеэ нэхэжэ ороо.

Хайрата санаартан абяагүй

Халзан магнайгаа табяа лэ:

Үнэншэ Балдаа түрүүшынхеэ няһалба —

Үһээдэ хүрэтэр санаартан һүрэбэ.

Балдаа хоёрдохёо няһалба.

Бaaphaн санаартан хэлэгүй болобо.

Үшөө Балдаа гурбадахяа няһалба —

Үбгэжөөлэй ухаан балартаба.

Үгэлжэ, Балдаа зэмэлэн хэлээ:

«Үлүү хаража, булуу химэлээш!»

Сказка о Попе и о работнике его Балде

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу».
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье».
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,

Ест за четверых,
Работает за семерых;
До́ светла всё у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, всё заготовит, закупит,
Яичко испечет да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;
Там он стал веревку крутить
Да конец ее в море мочить.

Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
— Да вот веревкой хочу море мо́рщить,
Да вас, проклятое племя, корчить. —
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»
— Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положеного срока;
Вот ужо будет вам потеха,
Вам, собакам, великая помеха. —
«Ба́лдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он, как голодный котенок:
«Здравствуй, Балда мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть — возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору —
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата».
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков, да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку:
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок, задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь — а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел.
На братца поглядывает боком.
«Погоди, — говорит, — схожу за оброком».
Пошел к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что всё море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —

Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любимую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» — Да жду вон этой тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку».
Испугался бесенок да к деду,
Рассказывать про Балдову победу,
А Балда над морем опять шумит
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь...»
— Нет, говорит Балда, —
Теперь моя череда,
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу.
Посмотрим, какова у тебя сила.
Видишь, там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой. —
Бедненькой бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног».
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Делать нечего — черти собрали оброк
Да на Балду взвалили мешок.

Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.


Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Поделиться —
На нашем сайте собрана большая коллекция сказок на разных языках.

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика