Байкальские сказки
Словарь
«N аймаг» гэһэн Нютагай засагай байгууламжа Муниципальное образование «N район»
«N» гэһэн Һомоной Нютагай засагай байгууламжа Муниципальное образование Сельское поселение «N»
Ажаллагшадые бүридхэн нарижуулха албан Кадровая служба
Ахалагша (мэргэжэлтэн) Старший (специалист)
Ахамад (мэргэжэлтэн) Главный (специалист)
Буряад Улас Республика Бурятия
Буряад Уласай Засагай газар Правительство Республики Бурятия
Буряад Уласай Засагай газарай Юрэнхы сайд Председатель Правительства Республики Бурятия
Буряад Уласай Толгойлогшо Глава Республики Бурятия
Бүрин эрхэтэ түлөөлгэ Полномочное представительство
Бэшэг эрхилэгшэ / Бэшэгэй дарга Секретарь
Газар дэбисхэрэй зургаан / Газар нютагай зургаан Орган (территориальный)
Газарай тоһон Нефть
Гол (мэргэжэлтэн) Ведущий (специалист)
Гүрэн түрын бодолго Политика (общ-полит.)
Гүрэнэй тушаал Государственная должность
Гүрэнэй федеральна эмхи зургаан ФГУ – федеральное государственное учреждение
Гүрэнэй һангай эмхи зургаан ГКУ – государственное казенное учреждение
Гүрэнэй һуралсалай эмхи зургаан ГОУ – государственное образовательное учреждение
Гүрэнэй эмхи зургаан ГУ – государственное учреждение
Даагша Заведующий
Можонууд хоорондын Межрегиональный
Можын, Нютаг можын Региональный
Мүнхэлэлгэ / Даадхал Страхование
Мэргэжэлэй дунда һуралсалай СПО – среднего профессионального образования
Мэргэжэлэй дээдэ һуралсалай ВПО – высшего профессионального образования
Мэргэжэлэй эхин һуралсалай НПО – начального профессионального образования
Наймаанай бүлэг ТГ – торговая группа
Наймаанай компани ТК – торговая компания
Наймаанай комплекс ТК – Торговый комплекс
Наймаанай түб ТЦ – торговый центр
Наймаанай-зугаасалгын комплекс ТРК – торгово развлекательный комплекс
Нютагай бюджедэй һуралсалай эмхи / эмхи зургаан МБОУ / МБОО – муниципальное(ая) бюджетное(ая) образовательное(ая) учреждение / организация
Нютагай засагай байгууламжа Муниципальное образование
Нютагай засагай бэеэ дааһан эмхи зургаан МАУ – муниципальное автономное учреждение
Нютагай засагай захиргаан «N аймаг» Администрация МО "N-ский район"
Нютагай засагай тушаал Муниципальная должность
Нютагай нэгэдэмэл үйлэдбэри МУП – муниципальное унитарное предприятие
Олзын хэрэг эрхилэгшэ Предприниматель
Орлогшо дарга / Даргын орлогшо / Заместитель начальника
Орлогшо захирал / Захиралай орлогшо Заместитель директора
Орлогшо сайд / Сайдай орлогшо Заместитель министра
Оросой холбоото улас / Россиин холбоото улас / Росси / Орос улас Российская Федерация
Ректор / Захирал Ректор
Соёл-наймаанай комплекс КТК – культурно-торговый комплекс
Түлөөлгэтэ газар Представительство
Үхибүүдэй нэмэлтэ һуралсалай эмхи зургаан УДОД – учреждение дополнительного образования детей
Хизаарламал харюусалгатай бүлгэм ООО – общество с ограниченной ответственностью
Хизаарламал харюусалгатай хамжаан ТОО – товарищество с органиченной ответственностью
Хотын тойрог «Улаан-Үдэ» гэһэн Нютагай засагай байгууламжа Муниципальное образование Городской округ «Улан-Удэ»