Байкальские сказки
Словарь
Хуби ниилүүлһэн бүлгэм АО – акционерное общество
Хуби ниилүүлһэн нээмэл бүлгэм ОАО – открытое акционерное общество
Хуби ниилүүлһэн хаамал бүлгэм ЗАО – закрытое акционерное общество
Һангай албан Казначейство
Һургуулиин урдахи һуралсалай эмхи зургаан ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
Шүүхэ газар Суд
Эмхи зургаан Учреждение
Юрэнхы һуралсалай дунда һургуули СОШ средняя общеобразовательная школа
Юрэнхы һуралсалай үндэһэн һургуули ООШ – основная общеобразовательная школа
Юрэнхы һуралсалай эхин һургуули НОШ – начальная общеобразовательная школа
hγγлдэпотом
hγγлдэнаконец
hγнмолоко
hγниночь
hθθргθθназад
hабардахащупать
hаймhараллесть
hайн hанаандоброта
hайн дааспасибо
hайндэрпраздник
hайхашаахалюбоваться
hаланнебрежность
hалбариотпустить
hалбариотрасль
hамаруулхаразвлечь
hанаагаа табихазабота
hанаан, хγсэлмечта
hанажа абахапомнить
hандархарасстроиться
hануулханапомнить
hарамесяц
hаруул, гэгээн, тунгадаг байлгаясность
hая, hаяханнедавно
hаядаана днях
hонинновость
hонюушархахалюбопытствовать
hургахаучить
hургуулитайобразованный
hэбхилегкомысленный
hэжэглэхэсомневаться
hэнгэргγй заннаглость
hэрюулхэразбудить
γhθθгθθ абахамстить
γγлэтэйоблачный
γγрировесник
γбгэн баабайдед
γбгэрхэсостариться
γглθθгγγрпоутру
γглθθдэрзавтра
γдэнперо