Байкальские сказки
Алтан тахяа тухай үльгэр

Урда сагай уринда.

Уһан далайн дулаанда

Холын нэгэ гүрэндэ,

Хонгор уужам орондо

Алдар суута Дадон хаан

Ажаһуугаа юм hэн xa.

Эрэ тахяа гаргаба,

Эзэн хаанда һарбайба.

«Энэ алтан тагтаа

Эгээл үндэр гэнжартаа

Абаашажа hyyлгaгты,

Агуу харуулда байлгагты! —

Гэһэн аба рал хубилгаан

Гэмгүй зохидоор буулгаал,—

Оршон тойрон тайбан һаань,

Орон түрынш гайгүй haaнь,

Алтан тагтаам һууридаа

Абяагүйгөөр һуухал даа.

Хэсүү зэбсэг далайгаад.

Хэн нэгэнэй гал дайгаар

Наашаа гэнтэ халдаг даа,

Нангин хилыш алхаг даа —

Алтан тагтаам тухайлхал,

Амаргүйгөөр хуугайлхал.

Түйтэ зүг руу сэб сэхэ

Түргэн дундаа эрьехэ».

Эзэн хаан тиин хүхибэ,

Эльбэшэндээ дохибо:

«Һайхан туһыш мартахагүйб,

Һaнahaн юумыш арсахагүйб».

Аяар дээрэһээ эрэ тахяа

Агуу хаанай хилэ сахяа.

Харата аюулай болоо һаань,

Халдан дайсанай ороо һаань.

Эрэ тахяа сэб сэхэ

Эгээл тиишээ эрьехэ,

Хүсэтэ шангаар хашхарха:

«Кири-ку-ку. Ха-ха-ха!

Хажуулдижа хэбтээд, ши

Хан түрэеэ хүтэлыши!»

Хүршэнэрынь тэрэ дороо

Хүсэ ядан номгороо.

Халдан орохоо айгаа лэ —

Хамха сохюулха байгаа лэ.

Харин тэдээндэ Дадон хаан

Харюу үгэжэ шадаал ха.

Тахяа дуугай болоодхёо,

Дохёо үгэхөө болёодхёо.

Арбаад хоноо тэрэ гэһээр,

Агуу хаанай сэрэгһээ

Мэдээн үгы, жэгтэйлэ,

Мэгдээд, хүн зон жэгшээ лэ.

Дахяад тахяа булайгаар

Даляа сохин хуугайлаа.

Бүхы сэрэгээ Дадон хаан

Бүридхэжэ гулидхаад,

Зальбаржа тиин бурхандаа

Залан өөрөө ябабал даа.

Сэрэгээ хаан хүтэлжэ,

Сэхэ зүүлжээ шэглэжэ,

Үдэр һуни хамаагүй.

Үни удаан ябаа лэ.

Дайнай болоһоор мур сараа,

Дайсадай хараа бараа

Харгы замдань дайралдаагүй.

Хаанаш бури харагдаагүй.

«Жэгтэй юм даа!» — гэжэ хаан

Жэхын, гайхан бодоно ха.

Долоо хоноод байхадань,

Дободээрэ гарахадань,

Холо бэшэ — бараг даа —

Хоёр хада харагдаа.

Сэрэгээрээ агуу хаан

Сэхэ гүйлгэн ошоба ха.

Тойроод хон-жэн. Сайбалзаад,

Торгон майхан байбал даа,

Хадын хүмэг хабшалда

Хаанай сэрэг барандаа

Алуулшанхай, нэбшынхэй,

Амигүйнүүд хэбтэнхэй.

Гайхал болоһон Дадон хаан

Майхан тээшэ ошоол ха.

Халаг! Халаг! Аюул лэ!

Хаанай хүбүүд хоюулаа

Хуяггүйнүүд, зэбсэгтэеэ

Хурса һэлмээр бэе бэеэ

Эльбэдүүлэн шунажа,

Эрхэ мэдэлдэнь орожо,

Домог сууень һайрхаба,

Долоон хоног найрлаба.

Одоош юумэн элиржэ,

Дадон хаамнай тэлэржэ,

Сэбэр гоохоноо абанхай,

Сэрэг суураа дахууланхай,

Гэр тээшээ гэшхүүлбэ,

Газар тээшээ галгюулба.

Хаанай бусажа ябаһые,

Хатантай юутэй болоһые

Улад зониинь дохёолын

Урид мэдээд орхёо лэ.

Ниислэл хотынь арад зон

Ниитэ дээрээ дохилзон,

Хаалгын тэндэ үймэлдэн,

Хаанаа угтаал шууялдан.

Хатантаяа зэргэлээд.

Хаанай hyyhaн тэргэһээ

Халташ гээгдэн, тамарангүй

Харайлдаа лэ баран зон.

Хаан гараа арбагашуулаа,

Хамаг зоноо амаршалаа...

Одоо эндэ гэнтэдэ

Олон зоной зэргэдэ

Сарачинай залаатай,

Сагаан тоорсог малгайтай,

Хун шубуундал саб сагаан

Хубилгаанаа хаан хараал.

«Да, мэндэ, ахатан!» —

Амаршалбал хаан угтан.—

Ямар юумэн хэрэгтэйб?

Яаралтайгаар хэлэгты».

Эльбэшэниииь дүтэлжэ,

Эхилээ һэн иигэжэ:

«Үндэр ехэ Дадон хаан,

Үгэдөө хүрэхэ болоол хаш.

Аюулта сагта, тиихэдэ.

Алтан, зөөри, зиндаа гү,

Али хүлэг мундаа гү,

Энэ гүрэнэйм хахадые ши

Эзэлэн абаад, эдлыши».

«Намда юунш хэрэггүй,— гэн,

Намжарлаба эльбэшэн.—

Шамахаан хатанаа намда

Шагнал болгон үгыш даа».

«Эды нэтэрүү яндан, ши

Эгтээ һула һалахалши! —

Хаан ехээр сухалдаад,

Хараал шэрээл табибал даа.—

Амиды дээрээ түргэнөөр

Арил саашаа, үбгэжөөл!

Харуулшадни. баригты,

Хайра гамгүй намнагты!»

Үбгэн хаанда гэдэргэ

Үrэ хэлээл эсэргүү.

Хаантай арсалдахамнай

Һайтай бэшэ —эли һэмнэй:

Дадон алда һорьбоёо

Дары абаад. борбогор

Хайратайхан үбгэнэй

Халзан духа руу буулгалай.

Үбгэн тэндээ унаба,

Үхал тэрээниие абаба.

Эндэ гэнтэ ... долгисоод,

Эзэн хото дорьбошао.

Харин дүүхэй жэгшэжэ:

«Ха-ха! ha-ha!» — эгшэжэ.

Нүгэлһөөшье айнгүйгөөр

Нэгэл тиимээр энеэгээ.

Хэрэггүй юумэн хэгдээ гэн,

Хэдыш Дадон мэгдээ haa,

Хатан тээшээ хараба,

Халта миһэрээд абаба —

Хамаг олон зоноороо

Хан хотодоо ороо лэ...

Аяар дээрэ түмэрэй

Абяан гэнтэ жэнгирээд,

Хамаг зоной үлыжэ.

Харан байтар гэлыжэ,

Эрэ тахяа ганжарһаа

Элин буугаад намжараар

Тэргэ соогоо налайһан

Мэргэн хаанай зулай дээр

Эгсэ ерээд һуушалай,

Эгээл духынь тоншолой.

Тэрэ дороол эрэ тахяа

Тэрьедэжэ арилаа.

Агуу хаан мэдээ алдаба,

Ара хойшоо алдалжа,

Тэргэ дээрэһээ унаба ха,

Тэндээ ами табиба ха.

Хатан хараа бараагаа

Харагдангүй талиигаа.

Худалшье haa, онтохон

Хурсаар хадхаад орхихол!

Залуушуулнай омог лэ —

Захяа, һургаал бологлэ.

Гута Чимитав буряадшалбй.

Сказка о золотом петушке

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь, —
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь, — лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.


Что и жизнь в такой тревоге!

Вот он с просьбой о помоге

Обратился к мудрецу,

Звездочету и скопцу.

Шлет за ним гонца с поклоном.

Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
«Посади ты эту птицу, —
Молвил он царю, — на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом всё будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
«За такое одолженье, —
Говорит он в восхищенье, —
Волю первую твою
Я исполню, как мою».

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири-ку-ку.
Царствуй, лежа на боку!»
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:

Таковой им царь Дадон

Дал отпор со всех сторон!

Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит всё смирно.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден:
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода, —
Государь! проснись! беда!»
— Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая: —
А?.. Кто там?.. беда какая? —
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит;
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку, — ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на́ конь! Эй, живее!»
Царь к востоку войско шлет,
Старший сын его ведет.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.

Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей;
Было ль, не было ль сраженья, —
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять.
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлет на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них!
Снова восемь дней проходят;
Люди в страхе дни проводят;
Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку, —
Сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
«Что за чудо?» — мыслит он.
Вот осьмой уж день проходит,
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатёр.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве...
Царь завыл: «Ох дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла».
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатёр
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном
Улыбнулась — и с поклоном

Его за руку взяла

И в шатер свой увела.

Там за стол его сажала,

Всяким яством угощала;

Уложила отдыхать

На парчовую кровать.


И потом, неделю ровно,

Покорясь ей безусловно,

Околдован, восхищён,

Пировал у ней Дадон

Наконец и в путь обратный
Со своею силой ратной
И с девицей молодой
Царь отправился домой.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
Под столицей, близ ворот,
С шумом встретил их народ, —
Все бегут за колесницей,
За Дадоном и царицей;
Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.
«А, здорово, мой отец, —
Молвил царь ему, — что скажешь?
Подь поближе! Что прикажешь?»
— Царь! — ответствует мудрец, —
Разочтемся наконец.
Помнишь? за мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу. —
Крайне царь был изумлён.
«Что ты? — старцу молвил он, —
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся?

Что ты в голову забрал?

Я, конечно, обещал,

Но всему же есть граница.

И зачем тебе девица?

Полно, знаешь ли кто я?Попроси ты от меня

Хоть казну, хоть чин боярской,

Хоть коня с конюшни царской,

Хоть пол-царства моего».

— Не хочу я ничего!

Подари ты мне девицу,

Шамаханскую царицу, —

Говорит мудрец в ответ.

Плюнул царь: «Так лих же: нет!

Ничего ты не получишь.

Сам себя ты, грешник, мучишь;

Убирайся, цел пока;

Оттащите старика!»

Старичок хотел заспорить,

Но с иным накладно вздорить;

Царь хватил его жезлом

По лбу; тот упал ничком,

Да и дух вон. — Вся столица

Содрогнулась, а девица —


Хи-хи-хи! да ха-ха-ха!

Не боится, знать, греха.

Царь, хоть был встревожен сильно,

Усмехнулся ей умильно.

Вот — въезжает в город он...

Вдруг раздался легкой звон,

И в глазах у всей столицы

Петушок спорхнул со спицы,

К колеснице полетел

И царю на темя сел,

Встрепенулся, клюнул в темя

И взвился... и в то же время

С колесницы пал Дадон —

Охнул раз, — и умер он.

А царица вдруг пропала,

Будто вовсе не бывало.

Сказка ложь, да в ней намек!

Добрым молодцам урок.