Байкальские сказки

«Бүргэдэй дали»: уран зохёолшон Даширабдан Батажабайн 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо нээгдэбэ

«Бүргэдэй дали»: уран зохёолшон Даширабдан Батажабайн 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо нээгдэбэ

Уран шүлэгшэн, зохёолшон, драматург, СССР-эй Зохёолшодой холбооной гэшүүн Даширабдан Одбоевич Батожабайн түрэһөөр 100 жэлэйн ойдо зорюулһан "Бүргэдэй дали" гэжэ үзэсхэлэн август һарын 5-да (0+) М.Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Буряад Уласай түүхын музейдэ ажаллажаэхилбэ. Буряад зохёолшон уласайнгаа буряад хэлэ, соелой хүгжэлтэдэ ехэ хубитаяа оруулһан.

- Тэрэ бүтээлнүүдэйнгээ хүсөөр СССР-эй бүхы зониие буряад арадтаяа танилсуулжа шадаһан хүнүүдэй нэгэн болоно. «Алтан гэр», «Адуушанай дуун» гэжэ зохёолшониие орон дэлхэйгээр суурхуулһан бүтээлнүүдээрнь кино буулгагдажа, тэдэнь буряад киногой алтан жасада ёһоороо ороһон байна,- гэжэ музейдэ хэлэбэ.

Үзэсхэлэндэ элитэ уран зохёолшын дансанууд, гэрэл зурагууд, портредүүд, гар бэшэмэлнүүд, поэмэ болон пьесэнүүд олоной анхаралда дурадхагдана. Ондоо хэлэндэ оршуулагдаһан Даширабдан Батожабайн зохёолнуудтай харагшад танилсаха аргатай.Тиихэдэ уран зохёолшо рассказуудые буряад хэлэндэ оршуулдаг байһан, эдэ бүтээлнүүд баһал дэлгэгдэхэ.

Тус үзэсхэлэндээрэ Даширабдан Одбоевичай«Адуушанай дуун» гэжэ кинохаруулагдаха. Энэ кинодо Москвагай консерваторидо һурахаяа ошоһон Буряадай бэлигтэй залуу дуушан тухай хэлэгдэнэ. Даширабдан Батожабайн повестиин удхаар ««Адуушанай дуун»» фильмын буулгагдаһаар 65 жэл байгша ондо гүйсэбэ гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Наһанай хизаарлалтагүй.

03.08.2021