Байкальские сказки
Бурятские пословицы и поговорки
Алтанай саанаhаа гуулин гараба
За золотом обнаруживается бронза
Альма жэмэс амтан соогоо hайн, айраг тараг hонин соогоо hайн
Хорошо яблоко, пока в соку, айрак и тарак - пока они свежи
Амбаар хэдышье ехэ hаа, дγγрэг, Аман хэдышье бага hаа, дγγрэдэггγй.
Хоть велик амбар, но наполняется, хоть мал рот, но не насыщается.
Арбан хүрьгэнэй мууе олоогүй аад. Арай нэгэ бэриингээ мууе урид олодог
Изъяны у десятерых зятьев не ищут, а недостаток одной невестки найдут
Арьбалhан аминда туhатай, аршалhан бэедэ туhатай.
Бережливость для жизни полезна, а бережность - для организма.
Ахань ахашаг болобол һайн, дуунь дүүшэг болобол һайн.
Хорошо, когда старший бывает как старший, а младший - как младший.
Аяга сай эдеэнэй дээжэ, ”А” γзэг эрдэмэй дээжэ.
Чашка чаю – угощения начало, буква «А» - учения пролог.
Бγдγγн шэнэhэн юрэдθθ гурбан зуун жэлдэ яахашьегγй
Толстая лиственница и триста лет простоит, с нею ничего не сделается
Баабайндаа бойһадаа басаган haйxaн. Базаартаа байхадаа бараан и һапхан
Как хороша девица в отчем доме, также хорош товар на прилавке
Бага шулуугаар томо шулуу сохижо хγдэлгэдэг.
Большой камень бьют маленьким камнем.
Багаханшье hаа, бад гэмэ
Хоть маленький, да веский
Базаарта халааша сэнтэй, баабайндаа басаган сэнтэй.
Калачи на базаре в цене, девушка у отца ценна.
Балын байгаа сагта батаганаан олдохо, басаганай байгаа сагта хадам олдохо
Есть мед - будут и мухи, есть девушка - будут и женихи
Бар зураhаниинь нохой болошоо
Рисовал тигра, а получилась собака
Басаган үриин гар зөөлэн, бадма сэсэгэй намаа зөөлэн
Руки дочери нежны, словно листья лотоса.
Батагана нарин хоолоитоишье hаа, хорон хушуутай
У комара хоть голос тонок, да хоботок востер
Баян хγн садахагγй, баатар хγн сухахагγй.
Богач не насытится, а богатырь не отступится.
Гал уhан хоёрой гай аюул ехэ
Огонь и вода - большая беда
Ганса сусали гал болохогγй, Ганса хγн хγн болохогγй.
Одним поленом костер не разжечь, одинокому семью не иметь.
Гарта ороhон аад, гаража ябашоо.
Было в руках, да сплыло.